Chat with us, powered by LiveChat

Algemene Voorwaarden

Art. 1: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Quatra en de aanbieder met betrekking tot het in de zin van de toepasselijke regelgeving ophalen, vervoeren en bewerken of verwerken van organische afvalstoffen uit de voedingsnijverheid.

Als door de aanbieder eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd, dan zullend deze in hun geheel wijken voor de onderhavige voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 2: EISEN AAN DE GEBRUIKTE FRITUURVETTEN EN –OLIEN (GFVO)

De GFVO wordt ingezameld om te worden verwerkt tot secundaire grondstof voor nuttige toepassing.

Het GFVO dient daarom te worden aangeleverd conform de toepasselijke regelgeving en de door Quatra gehanteerde specificaties:

  • onvermengd gebruikt frituurvet en –olie van voedingskwaliteit;

  • vrij van elke stof niet afkomstig uit de voedselbereiding;

  • vrij van vreemde inerte stoffen zoals metalen, plastiek, papier…met uitzondering van door Quatra toegelaten verpakkingsmaterialen;

  • vrij van water.

Art. 3: EISEN AAN AANBIEDER

De aanbieder dient met betrekking tot de kwaliteit de GFVO te leveren conform hetgeen daarover is overeengekomen tussen Quatra en de aanbieder.

Voordat het GVFO door de aanbieder aan Quatra wordt aangeboden, dient de aanbieder ervoor in te staan en desgewenst aan te tonen dat:

  • Het aangeboden GFVO overeenstemt met hetgeen tussen Quatra en de aanbieder is overeengekomen en stelt hij zeker dat er geen vermenging van het aan te bieden GFVO heeft plaatsgevonden met ander materiaal vreemd aan de voedselbereiding.

  • Indien Quatra dit verlangt, dient de aanbieder Quatra dit op de door Quatra gepaste wijze schriftelijk te bevestigen.

De aanbieder neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om de GFVO adequaat te (kunnen) scheiden opdat geen risico van vermenging bestaat of zal ontstaan.

De aanbieder slaat het GFVO op in de hem daartoe door Quatra ter beschikking gestelde recipiënten en zorgt dat deze niet (eveneens) voor andere doeleinden gebruikt worden. De recipiënten zijn vervaardigd uit polyethyleen en bestand tegen max. 70°C. Deze recipiënten worden afgeschermd van hemelwater en na gebruik steeds afgesloten. De aanbieder zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze recipiënten (beveiliging tegen diefstal) die eigendom blijven van Quatra.

Indien de aanbieder constateert dat er sprake is van vermenging van de GFVO met ander restmateriaal, dan stelt hij Quatra hiervan onverwijld in kennis.

Art. 4: VERBINTENIS QUATRA

Quatra verbindt er zich toe om indien de aangeboden GFVO aan de overeengekomen specificaties voldoet:

  • de GFVO, van door Quatra aanvaarde aanbieders, te aanvaarden;

  • de GFVO te recycleren tot herbruikbare grondstof volgens de vigerende wetgeving;

  • alle wettelijk vereiste documenten af te leveren;

  • een marktconforme vergoeding te betalen aan de aanbieder zoals vermeld in het aankoopborderel. Deze vergoeding is variabel in functie van o.a. (internationale) marktomstandigheden, kwaliteit en hoeveelheid van de GFVO. De variabiliteit van deze vergoeding maakt een essentieel onderdeel uit van de overeenkomst, gelet op het specifieke voorwerp en de specieke markt voor GFVO.

Art. 5: INSPECTIEMOGELIJKHEDEN QUATRA

Quatra heeft het recht de GFVO te inspecteren in alle fasen van het productieproces bij de aanbieder als ook voor en tijdens de overdracht aan Quatra. De aanbieder zal alle maatregelen nemen om een dergelijke door Quatra uit te voeren inspectie goed en adequaat te laten verlopen.

Indien Quatra bij enig onderzoek vaststelt dat het aan Quatra aangeboden GFVO niet in overeenstemming is met hetgeen tussen de aanbieder en Quatra is overeengekomen, zal Quatra de aanbieder hiervan onverwijld in kennis stellen en is Quatra gerechtigd het GFVO te weigeren of te beschouwen als in zijn geheel zijnde af te voeren afvalstoffen voor vernietiging.

Art. 6: VERMENGING MET RESTMATERIAAL

Wordt na aanvaarding door Quatra geconstateerd dat de GFVO vermengd is met andere stoffen afwijkend van de overeengekomen specificaties dan stelt Quatra de aanbieder in gebreke en stelt een oplossing voor.

Wordt tussen de aanbieder en Quatra niet tot een overeenkomst gekomen dan is Quatra gemachtigd om de door de aanbieder aangeboden vervuilde GFVO integraal en zonder diens uitdrukkelijk toestemming te laten afvoeren voor vernietiging en de kosten hiervoor te verhalen op de aanbieder.

Bij vaststelling van flagrante afwijkingen in samenstelling van de aanvaarde GFVO stelt Quatra de bevoegde overheidsinstanties hiervan op de hoogte.

Art. 7: TEKORTKOMING

Indien een van de partijen een verplichting van hetgeen is overeengekomen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en haar dit is toe te rekenen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten.

Alle schade en onkosten die samenhangen met een tekortkoming van de aanbieder zullen worden verhaald op de aanbieder.

Art. 8: AANSPRAKELIJKHEID JEGENS QUATRA

De aanbieder is aansprakelijk voor alle eventuele schade, hoe dan ook ontstaan, die voortvloeit uit het aanleveren van materiaal, dat afwijkt van hetgeen is overeengekomen.

De aanbieder zal Quatra volledig vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voorzover deze verband houden met het aanleveren door de aanbieder van materiaal dat niet in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen tussen Quatra en de aanbieder.

Art. 9: AANSPRAKELIJKHEID JEGENS AANBIEDERS GVO

Indien zich bij de uitvoering van hetgeen is overeengekomen onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van Quatra, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de verzekeraar van de door Quatra afgesloten aansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Quatra in verband met die verzekering draagt.

De aansprakelijkheid van Quatra is beperkt tot schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Quatra of van enig persoon voor wie Quatra krachtens de wet aansprakelijk is.

Art. 10: VERTROUWELIJKHEID

Quatra en de aanbieder zullen zich alle commerciële, technische, financiële, juridische of elke andere informatie waarvan zij kennis nemen tijdens de voorbereidende studies of tijdens de uitvoering van de overeenkomst als strikt vertrouwelijk beschouwen en niet aan derden meedelen, tenzij wettelijk of op grond van een bindende rechterlijke beslissing vereist.

Art. 11: TOEPASSELIJK WETGEVING

De onderhavige algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de toepasselijke regelgeving – inclusief eventuele wijzigingen op de toepasselijke regelgeving – zoals die geldt voor Quatra en de aanbieder alsmede voor de aangeboden GFVO onverlet, voorzover de toepasselijke regelgeving de inhoud of de werking van bepalingen tussen Quatra en de aanbieder betreft.

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

Art. 12: TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomst, deze voorwaarden daaronder begrepen, tussen Quatra en de aanbieder zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst zullen ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Belgische rechter.

Art. 13: WIJZIGING

Quatra behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de aanbieder van GFVO zijn kenbaar gemaakt.

Ter inzage in de kantoren van Quatra, Mosten 17 te Lokeren en op www.quatra.com